blog-details

Aydınlatma Metni

FAVORİ OLUKLU MUKAVVA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 
Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak FAVORİ OLUKLU MUKAVVA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. 
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz. 
 
Hangi Verilerinizi İşliyoruz
 
Kimlik Hissedar/Ortak 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Stajyer 
Tedarikçi Çalışanı 
Tedarikçi Yetkilisi 
Veli / Vasi / Temsilci 
Ziyaretçi 
Çalışan Adayı 
Çalışan
İletişim Çalışan 
Çalışan Adayı
Hissedar/Ortak 
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Stajyer 
Tedarikçi Çalışanı 
Tedarikçi Yetkilisi 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Veli / Vasi / Temsilci 
Ziyaretçi 
Lokasyon Çalışan 
Özlük Stajyer 
Çalışan
Hukuki İşlem Çalışan Adayı 
Çalışan 
Hissedar/Ortak 
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Stajyer 
Tedarikçi Çalışanı 
Tedarikçi Yetkilisi 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Veli / Vasi / Temsilci 
Ziyaretçi 
 
Müşteri İşlem Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Fiziksel Mekan Güvenliği Hissedar/Ortak 
Ziyaretçi 
Veli / Vasi / Temsilci 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Tedarikçi Yetkilisi 
Tedarikçi Çalışanı 
Stajyer 
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Çalışan 
Çalışan Adayı 
İşlem Güvenliği Çalışan 
Risk Yönetimi Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Çalışan 
Stajyer 
Ziyaretçi 
Finans Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
Sağlık Bilgileri Çalışan 
Stajye
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Çalışan 
 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. 
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere MUKAVVA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili 
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri 
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. 
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir. 
 
Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu favorioluklu@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) muhasebe@favoriambalaj.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz. 
Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz. 
 
Ticaret Sicil No : 
Mersis No :
Ticaret Unvanı : 
Adres : 
Web adresi : 
Telefon: